Zasady i warunki

Next Battle > Zasady i warunki

Warunki korzystania z Next-Battle

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia Usług cyfrowych oraz dostarczania przez Internet Treści cyfrowych przeznaczonych na telefony komórkowe, tablety i komputery, oferowanych przez Triple Tonic B.V. („Organizator”). Kontakt z Organizatorem możliwy jest elektronicznie pod adresem e-mail: pl@next-battle.com oraz na numer telefonu: 48 221530606 (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-17.30). Pozostałe dane Organizatora wskazane są poniżej:

Triple Tonic B.V. Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, The Netherlands VAT NL853005849B01 KVK 58363793

2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

3. Z Usług (zdefiniowanych poniżej) mogą korzystać Użytkownicy sieci Polkomtel Sp. z o.o. („PLUS”) Orange Polska S.A. („ORANGE”), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), zwanych dalej także jako „Operator” lub „Operatorzy”.

4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator, a więc na stronie internetowej: next-battle.com/pl/t&c. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.

§2 DEFINICJE

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usług pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

2. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej wskazane w Serwisie. Baza Treści Cyfrowych oferowanych przez Organizatora jest aktualizowana w Serwisie okresowo przez Organizatora. Ilości i rodzaj Treści Cyfrowych dostępnych w Serwisie mają charakter zmienny w czasie.

3. Usługa Cyfrowa – usługa pozwalająca na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych wskazanych w Serwisie w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych wskazanych w Serwisie w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi;

c) inne formy interakcji, wskazane w Serwisie, za pomocą danych w postaci cyfrowej.

4. Usługa (Usługi) – odpłatne dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług Cyfrowych przez Organizatora za pomocą Serwisu, na indywidualne żądanie Użytkownika.

5. Opłata – określona w chwili złożenia zamówienia kwota pieniężna, którą Użytkownik zobowiązany jest uiścić za Usługę. Opłata może mieć charakter jednorazowy albo cykliczny w zależności od oferty.

6. Serwis – platforma multimedialna w sieci Internet, w ramach której możliwe jest korzystanie z Usługi, dostępna pod adresem: next-battle.com/pl.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Organizatorem poprzez akceptację Regulaminu i opisu usługi w Serwisie.

8. SMS / wiadomość SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę.

9. Usługa Dostępowa – usługa świadczona przez Operatora na podstawie odpowiedniego regulaminu danego Operatora, umożliwiająca abonentom Operatora (Użytkownikom) zamówienie odpłatnego dostępu do Usługi oraz dokonanie płatności za zamówienie poprzez dodanie należnej opłaty do faktury za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku abonenta postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie abonenta (w przypadku abonenta prepaid).

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Szczegółowy opis Usług oferowanych przez Organizatora, wraz z ich cenami dostępne są w Serwisie.

2. Z uwagi na fakt, że baza Usług w Serwisie jest aktualizowana okresowo, ich dostępności i opisy mają charakter zmienny w czasie.

3. Organizator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usług i Serwisu.

4. Usługi w Serwisie są płatne.

5. Usługę można zakupić jedynie z wykorzystaniem Usługi Dostępowej.

6. Organizator może okresowo oferować Usługi w ramach promocji, których warunki i dostępność będą każdorazowo wskazane w Serwisie.

7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania Opłaty lub (w przypadku wyboru przez Użytkownika dostępnych dla niego form płatności z dołu) z chwilą złożenia przez Użytkownika skutecznej dyspozycji przekazania środków na rzecz Organizatora.

8. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy np. poprzez wysyłkę oświadczenia na adres e-mail: pl@next-battle.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

10. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przez upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Użytkownika, w przypadku Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy zamówieniu Usługi.

11. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za Usługę nie obejmują kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik ponosi zgodnie z taryfą Operatora, z usług którego korzysta.

12. Usługi dostępne są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator może także oferować Usługę dla Użytkowników poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas przy opisie usługi pojawi się odpowiednia informacja.

13. Użytkownicy są uprawnieni do przenoszenia Usług i korzystania z nich także w trakcie czasowego pobytu w innym państwie na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli nastąpiła pozytywna weryfikacja rzeczywistego i stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych prawem, w tym w oparciu o sprawdzenie adresu IP (protokołu internetowego), z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz posiadanie umowy o świadczenie usług telefonicznych z dostawcą usług świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14. Usługa świadczona w ramach korzystania z prawa do przenoszenia Usług w trakcie czasowego pobytu, jest świadczona w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak dostępne dla Użytkownika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§4 SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Zakup Usługi w Serwisie, z wykorzystanym Usługi dostępowej, możliwy jest w następujący sposób:

a) Użytkownik wprowadza w Serwisie na stronie aktywacyjnej swój numer telefonu (w przypadku gdy numer Użytkownika zostanie rozpoznany przez system, system sam automatycznie wprowadzi numer telefonu Użytkownika na stronie aktywacyjnej) oraz klika w wyodrębniony przycisk „Przejdź dalej” (lub o podobnej treści). Następnie Użytkownik otrzymuje od Operatora, na ten numer telefonu bezpłatną wiadomość SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN, który następnie Użytkownik wpisuje również na przedmiotowej stronie i zatwierdza go klikając w wyodrębnione pole „Zamawiam i Płacę” (lub o podobnej treści) albo

b) Użytkownik, w przypadku uwierzytelnienia jego numeru telefonu jako należącego do sieci Operatora klika na stronie aktywacyjnej w przycisk „Kliknij, aby zaakceptować regulamin” (lub o podobnej treści), a następnie, aby potwierdzić aktywację, klika w przycisk „Kliknij, aby zamówić i zapłacić" (lub o podobnej treści).

2. Dezaktywacji Usługi można dokonać w każdym czasie, wysyłając bezpłatną wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer. Dezaktywacja Usługi jest bezpłatna.

Operator: PLUS, ORANGE Komenda dezaktywująca: STOP NEXT BATTLE Numer dezaktywujący: 80711

Operator: T-MOBILE Komenda dezaktywująca: STOP NEXT BATTLE Numer dezaktywujący: 80713

3. Wiadomość SMS dezaktywującą Usługę należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, który został użyty przy zamawianiu Usługi.

4. Dezaktywacja Usługi skutkuje zakończeniem dostępu do Usługi.

5. Od momentu aktywacji Usługi, dostęp do Usługi będzie przedłużany z częstotliwością wybraną przez Użytkownika i według stawek określonych poniżej:

Operator: PLUS, ORANGE, T-MOBILE Częstotliwość przedłużania dostępu: co 7 dni Cena: 14,99 PLN

§5 OPŁATY ZA USŁUGI

1. Użytkownik obciążany jest opłatą, której wysokość wraz z częstotliwością automatycznego przedłużania dostępu została określona w § 4 ust. 5 Regulaminu.

2. Opłaty pobierane są przez Operatorów poprzez dodanie opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku abonenta postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie abonenta (w przypadku abonenta prepaid).

3. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

§6 POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usługi:

a) telefon komórkowy wyposażony w aktywną kartę SIM w sieci jednego z Operatorów, posiadający funkcjonalności umożliwiające aktywację i korzystanie z Serwisu (w tym odbieranie wiadomości SMS, brak blokad w rozumieniu odpowiedniego regulaminu danego Operatora uniemożliwionych korzystanie z Usługi Dostępowej),

b) połączenie z siecią Internet;

c) komputer, telefon lub inne urządzenie cyfrowe z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome), prawidłowo skonfigurowane (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);

d) prawidłowe skonfigurowanie ww. urządzeń w szczególności w zakresie transmisji danych.

2. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z urządzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu i Usługi.

3. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Usług, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, czy innego przeznaczonego urządzenia, na którym Usługi maja zostać odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony mogą być również podane w Serwisie przy wybranych przez Użytkownika Usługach.

4. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu czy Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

5. Użytkownik uzyskujący dostęp do Usługi ma prawo do korzystania z niej wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtwarzania Usługi na telefonie, komputerze czy innym przeznaczonym do tego urządzeniu. W szczególności Użytkownik nie jest uprawiony do kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Usługi lub jej części. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Usługi w zakresie opisanym powyżej wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczoną jest dana Usługa). W szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Usługi lub jej części w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.

§7 OGRANICZENIA. PRAWA AUTORSKIE

1. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w dostępie do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Organizator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

2. Usługa dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Organizatora, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i, o ile nie jest inaczej wskazane w opisie danej Usługi, jest dostępna dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (identyfikowanych polskim IP) oraz dla Użytkowników zweryfikowanych pozytywnie jako posiadających rzeczywiste i stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja oferty w Serwisie uwzględnia licencyjne ograniczenia terytorialne dotyczące oferowanych Usług.

4. Treści niektórych Usług stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organizator może stosować systemy autoryzacji oraz szyfrowania Usług. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie do własnego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

5. Usługi mogą posiadać (niezależnie od wymagań technicznych określonych w Regulaminie powyżej) ograniczenia o charakterze licencyjnym lub technicznym (w tym ograniczenia sprzętowe), na skutek których Usługi mogą być niedostępne lub ich dostępność może być ograniczona co do określonego rodzaju lub ilości Sprzętu. Informacja o ograniczeniach sprzętowych będzie dostępna w Serwisie przy opisie danej Usługi.

6. Ograniczenie możliwości korzystania z Usługi może nastąpić w przypadku próby korzystania z Usługi jednocześnie na kilku Sprzętach (gdy przekroczono dozwoloną liczbę urządzeń) lub w przypadku próby nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi w terminie oraz brak zgodności Usługi z Umową.

2. Jeżeli Usługa nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w § 9. Jeżeli Organizator nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Użytkownik może odstąpić bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

a) Organizator oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi, lub

b) Użytkownik i Organizator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Organizator nie dostarczył jej w tym terminie.

3. W przypadku, świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji, o której mowa w § 9.

4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli zgodnie z odpowiedzią Organizatora na żądanie złożone na podstawie ust. 3, doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów:

a) Organizator nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika;

b) brak zgodności z Umową nadal występuje, mimo że Organizator próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową stosownie do żądania złożonego na podstawie ust. 3;

c) brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy;

d) z oświadczenia Organizatora złożonego w odpowiedzi na żądanie zgłoszone na podstawie ust. 3, wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

5. W przypadku uznania zasadności żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ust. 4, Organizator dokona tego obniżenia w proporcji do ceny Usługi wynikającej z Umowy oraz wartości Usługi niezgodnej z umową, z uwzględnieniem czasu jej trwania.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli brak zgodności z Umową jest nieistotny.

7. Organizator jest uprawniony do odmowy uznania oświadczenia Użytkownika o niezgodności Usługi z Umową m.in. w przypadku gdy:

a) Środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w Umowie;

b) Użytkownik nie wykonuje obowiązku współpracy w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska cyfrowego Użytkownika.

§9 REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacja może zostać złożona:

a) elektronicznie – z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail: pl@next-battle.com,

b) w formie pisemnej – na adres Organizatora podany w Regulaminie.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz numer MSISDN wykorzystany do zamówienia Usługi,

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego Usługi,

c) podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w rozsądnym terminie. W przypadkach szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana przez Użytkownika. W przypadku złożenia reklamacji drogą pisemną Użytkownik powinien wskazać sposób komunikacji z podaniem adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania dla odpowiedzi pisemnej.

6. Organizator może wezwać Użytkownika do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Umową wynika z cech Środowiska cyfrowego Użytkownika. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Użytkownika reklamacja pozostawiana jest bez rozpatrzenia. Użytkownik ma obowiązek współpracy w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

7. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

§10 DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Organizator (zwany w § 10 Regulaminu „Administratorem”). Dane adresowe wskazane w §1 niniejszego Regulaminu.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit b, f w celach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia Usługi do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej Usługi. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Natomiast w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.

4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, między innymi numer telefonu, IP, imię, nazwisko, adres, email, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi, czy do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, a także podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Organizator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować w sposób wskazany w Regulaminie właściwy do reklamacji.

12. W związku z korzystaniem z Usługi wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usługi, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.

13. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Usługi, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Organizator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub zaufani partnerzy wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.

14. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service workers, które działają w oparciu o technologię wykorzystującą wydzieloną część pamięci przeglądarki do przechowywania danych zapisywanych przez Serwis. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookie”.

15. Organizator stosuje dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

a) sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;

b) stałe - pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.

16. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) lub zaufani partnerzy wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie:

a) Cookie wymagane, niezbędne do korzystania z Serwisu:

b) Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:

c) Cookie marketingowe, pozwalające na dostarczanie treści reklamowych - Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookie do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.

17. Wykorzystanie plików cookie oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych zaufanych partnerów, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

18. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w Serwisie, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych Usług. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z Umową może być dokonana w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;

b) zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;

c) usprawnienie działania Usługi oraz obsługi Użytkownika;

d) zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usługi;

e) przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi;

f) zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;

g) zmiany w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usługi;

h) zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów;

i) zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych.

3. Organizator poinformuje Użytkowników o zmianach wskazanych w ust. 2 powyżej poprzez opublikowanie informacji o dokonywanych zmianach na stronie: next-battle.com/pl.

4. Publikacja nastąpi z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usługi, Organizator poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14-dniowym wyprzedzeniem na trwałym nośniku, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

6. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych zgodnie z ust. 5, jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o niej, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

7. Uprawnienie do wypowiedzenia nie przysługuje, jeżeli Organizator zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

9. Organizator dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Serwisu oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym ryzyka sprzecznej z prawem ingerencji osób nieuprawnionych. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalnościach treści cyfrowych oraz środkach ich ochrony są dostępne w Serwisie.

10. Umowa zawierana jest w języku polskim.

11. Niniejsza umowa podlega prawu holenderskiemu. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Użytkowników zamawiających Usługi w oparciu o niniejszy Regulamin ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

12. W przypadku gdy Organizator jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacja o tych kodeksach oraz sposobie zapoznania się z nimi, dostępna jest na tripletonic.com.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (zamówienie odpłatnego dostępu) przed upływem terminu do odstąpienia, a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa, wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia od Umowy w chwili aktywacji Usługi.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)