Zasady i warunki

Next Battle > Zasady i warunki

Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami, przeczytaj poniższe informacje, w zależności od operatora:

Orange: https://socialsharing.teleaudio.pl/public/aoc/Regulamin_Zamow_z_Orange.pdf,

Plus: https://socialsharing.teleaudio.pl/public/aoc/Regulamin_uslugi_dostepowej.pdf,

T-Mobile: https://socialsharing.teleaudio.pl/public/aoc/Regulamin_Zamow_z_TMobile.pdf,

Play: https://socialsharing.teleaudio.pl/public/aoc/Regulamin-uslugi-Zamow-z-play.pdf;

Ogólne warunki handlowe Witamy w Triple Tonic B.V. , zwanej dalej "Witryną". Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu ("Regulamin"). Niniejszy dokument, napisany w języku lokalnym, jest tłumaczeniem oryginału napisanego w języku angielskim, który uprzejmie udostępniamy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonym dokumentem a angielskim oryginałem oraz w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Należy pamiętać, że Usługi objęte niniejszą Umową mogą zostać zakończone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków po rozpoczęciu świadczenia takich Usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny, dokonywać rejestracji ani podejmować żadnych innych prób uzyskania dostępu do Usług objętych niniejszymi Warunkami lub korzystania z nich. W przeciwnym razie użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Od czasu do czasu mogą być wymagane zmiany niniejszych Warunków, a wszelkie takie zmiany będą wprowadzane na podstawie niniejszych Warunków. Prosimy o regularne sprawdzanie tej witryny, ponieważ będziemy powiadamiać użytkownika o wszelkich takich zmianach.

1. opis i charakter usług

Triple Tonic B.V. ("Spółka", "My") opracowała szereg mobilnych treści rozrywkowych do pobrania, zarówno online, jak i bezprzewodowo, takich jak między innymi dzwonki, gry, tapety i usługi SMS, dla niektórych kompatybilnych urządzeń mobilnych (zwanych łącznie "Usługami"). Usługi te są oferowane użytkownikowi przez: Triple Tonic B.V. , Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, Holandia Usługi są świadczone użytkownikowi na podstawie niniejszych Warunków. Usługi obejmują dostęp do informacji, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięków, zdjęć, grafiki, wideo, komunikacji lub innych materiałów. Usługi nie mają na celu udzielania porad podatkowych, księgowych lub prawnych, porad dotyczących przydatności lub rentowności jakichkolwiek papierów wartościowych lub inwestycji, porad zdrowotnych lub medycznych ani żadnych innych porad o charakterze osobistym lub prywatnym. Usługi mogą również obejmować dostęp do treści i usług niezależnych podmiotów zewnętrznych. Po prawidłowej rejestracji i dokonaniu płatności użytkownik może pobierać lub w inny sposób korzystać z Usług za pośrednictwem kompatybilnych telefonów komórkowych i innych kompatybilnych urządzeń. Spółka świadczy swoje Usługi w modelu stałej subskrypcji.Bardziej szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych w danym kraju można znaleźć na stronie internetowej. W każdym przypadku umowa między Spółką a użytkownikiem jest realizowana poprzez przepływ wiadomości SMS. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie tych wiadomości na swoim telefonie komórkowym w celu zapoznania się z umową pomiędzy Spółką a użytkownikiem. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne informacje dostarczane w ramach Usług lub w związku z nimi nie stanowią wiążącej oferty Spółki. Jest to jedynie zaproszenie użytkownika do zakupu Usług. Spółka ma prawo świadczyć Usługi według własnego uznania, ale będzie dążyć do zapewnienia, że Usługi nie będą miały standardu niższego niż ten, który był aktualny w dniu wejścia w życie niniejszych Warunków. Z zastrzeżeniem prawa użytkownika do zwrotu opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Jeśli na stałe zaprzestaniemy świadczenia Usługi, powiadomimy o tym użytkownika.

2. Rejestracja i powszechny dostęp do Usług

Aby zarejestrować się w dowolnej z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie jesteś osobą odpowiedzialną za opłacenie rachunku telefonicznego lub internetowego lub masz mniej niż osiemnaście lat, prosimy o uzyskanie zgody płatnika rachunku, rodzica, opiekuna i/lub pracodawcy przed rejestracją i/lub uczestnictwem w Usługach. Rejestrując się i/lub uczestnicząc w Usługach, (1) przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że uzyskałeś, w razie potrzeby, wszelkie niezbędne pozwolenia, zatwierdzenia lub zgody od płatnika rachunków, rodzica, opiekuna lub pracodawcy oraz (2) potwierdzasz, że miałeś możliwość przejrzenia i zaakceptowania Warunków świadczenia usług przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się z powyższym, nie korzystaj z Usług. Rejestrując się i/lub korzystając z Usług, wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że zaakceptowałeś niniejsze Warunki świadczenia usług oraz że będziesz przestrzegać warunków świadczenia usług mających zastosowanie do Twojej sytuacji, jak określono powyżej. Przyjmujesz do wiadomości, że każda osoba żądająca takich usług jest Twoim agentem upoważnionym do działania w Twoim imieniu w odniesieniu do takich usług. Jeżeli umowa jest zabroniona, staje się nieważna. O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie nowe lub dodatkowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecne Usługi, w tym udostępnianie nowych Usług, podlegają Warunkom świadczenia usług.

3. Obowiązek rejestracji, dane osobowe

Na żądanie firma może zarejestrować się jako użytkownik i zapewnić dostęp do usług. Możesz zarejestrować się w portalu zawartości za pomocą telefonu komórkowego, jeśli korzystasz z połączenia GPRS/EDGE/HSPDA/3G. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Usług, jak również uiszczenia stosownych opłat, zawsze gwarantujesz, że: (a) dane osobowe (zwane dalej „Danymi osobowymi”) podane w Formularzu Rejestracyjnym są dokładne i kompletne. Jeśli Firma, według własnego uznania, uzna, że ​​Dane osobowe nie są dokładne lub kompletne, może zawiesić lub zamknąć Twoje konto i wstrzymać zarówno bieżące, jak i przyszłe korzystanie z Usług lub dowolnego ich elementu. Zgadzasz się skontaktować z Firmą, jeśli zauważysz lub podejrzewasz, że doszło do nieautoryzowanego użycia Twojego hasła lub konta lub że bezpieczeństwo lub prywatność Danych osobowych zostały naruszone z jakiegokolwiek innego powodu. Firma może oferować Ci dostęp do niektórych Usług bez rejestracji jako Użytkownik, np B. Rejestracja w Usługach za pośrednictwem telefonu komórkowego. W takim przypadku Twoja identyfikacja będzie oparta na środkach identyfikacyjnych, które uznamy za odpowiednie, takich jak B. Twój numer telefonu komórkowego. Zgadzasz się, że takie informacje mogą być gromadzone i ujawniane Firmie oraz wykorzystywane zgodnie z sekcją „Prywatność i przetwarzanie danych” niniejszych Warunków świadczenia usług.

4. Dostęp do stałego modelu abonamentowego

Bieżąca subskrypcja rozpoczyna się, gdy Firma zapewnia dostęp do Usług na żądanie. Dostęp do Usług może być zapewniany poprzez dostarczanie użytkownikowi usług informacyjnych lub rozrywkowych (np. wysyłanie wiadomości tekstowych (takich jak dowcipy, ciekawostki, quizy) lub treści do pobrania (np. wysyłanie tapety, dzwonka lub gry mobilnej)), zapewnianie użytkownikowi dostępu do Usług w inny sposób (np. do numeru telefonu komórkowego) lub umożliwianie pobierania Usług (np. poprzez udostępnianie łącza WAP push lub łącza w wiadomości tekstowej w celu pobrania Usług lub ich inne wykorzystanie w firmie strona internetowa). Wszystkie Umowy Subskrypcji pozostają w mocy do czasu ich rozwiązania i/lub rozwiązania przez Ciebie lub Firmę zgodnie z Warunkami świadczenia usług Firmy lub niezależnej osoby trzeciej za pośrednictwem Usług, począwszy od momentu, gdy Firma lub osoba trzecia zaakceptuje Twoje zamówienie na to samo lub Usługi zostaną dostarczone Tobie zgodnie z Twoim zamówieniem. Umowa pozostanie w mocy do czasu rozwiązania jej przez Ciebie lub Firmę zgodnie z Warunkami użytkowania określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Opłaty

Opłaty za Usługi podane są na stronie internetowej Spółki (np. w sekcji „Często zadawane pytania”). Opłata okresowa naliczana jest za każdy okres abonamentowy na czas trwania umowy. Dokonasz płatności na rzecz Spółki za Usługi i korzystanie z nich zgodnie z cennikami obowiązującymi w momencie składania zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, opłaty będą pobierane z Twojego telefonu lub potrącane z Twojego portfela. Korzystanie z Usług przez użytkownika może podlegać dodatkowym podatkom i oddzielnym opłatom za bezprzewodowe wiadomości tekstowe/WAP/GPRS/UMTS/przepustowość. W takim przypadku opłaty można również uiścić z salda, kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pośrednictwem konta użytkownika. Różne metody płatności są określane podczas przetwarzania zamówienia na wybrane usługi. Firma może obciążyć Cię kosztami stron trzecich, których usługi są świadczone za pośrednictwem Usług i jeśli zostało to uzgodnione z taką osobą trzecią. Koszty te zostaną naliczone zgodnie z opłatami tych stron trzecich. Wszystkie opłaty, w tym opłaty za istniejące umowy subskrypcyjne, mogą ulec zmianie po powiadomieniu przez Firmę. Firma powiadomi Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej takiej zmianie. Jeśli nie zaakceptujesz nowych opłat (dotyczących wyłącznie przyszłych płatności), możesz zakończyć subskrypcję i/lub konto bez powiadomienia.

6. Twoje obowiązki

Aby korzystać z Usług, musisz mieć abonament na komunikację mobilną u uczestniczącego dostawcy usług bezprzewodowych lub w inny sposób mieć dostęp do sieci komunikacji mobilnej, dla której Firma udostępnia Usługi, a także do wszelkich usług dostawcy usług bezprzewodowych wymaganych do pobierania treści i/lub odbierania wiadomości SMS, a także musisz ponosić wszelkie opłaty za usługi (dostawcy usług bezprzewodowych) związane z takim dostępem. W telefonie komórkowym musisz mieć zainstalowane działające połączenie internetowe (np. WAP, GPRS, UMTS). Twój telefon komórkowy musi być w stanie odbierać wiadomości tekstowe, dzwonki, gry mobilne, wideo i/lub kolorową grafikę. Ponadto telefon komórkowy musi mieć dostęp do Internetu, aby można było pobierać dzwonki, gry mobilne, wideo, kolorową grafikę lub inne usługi do pobrania. Firma nie zapewni zwrotu kosztów, jeśli pobierzesz lub spróbujesz pobrać Usługi na niekompatybilne telefony lub dostawców usług bezprzewodowych, lub jeśli Twój telefon komórkowy nie ma połączenia z Internetem. Instrukcje można znaleźć w witrynie internetowej dostawcy usług bezprzewodowych lub w witrynie internetowej producenta telefonu komórkowego. Ponadto musisz zapewnić wszelki sprzęt i oprogramowanie wymagane do połączenia z Usługami. Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że sprzęt i/lub oprogramowanie nie koliduje z działalnością Firmy. Firma ma prawo do natychmiastowego przerwania świadczenia Usług, jeśli jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie powoduje zakłócenia i może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę w takim przypadku. Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być przenoszone ani przypisywane żadnemu innemu numerowi telefonu komórkowego, osobie lub podmiotowi, ani nie można zezwalać żadnej innej osobie lub podmiotowi na bezpośredni lub pośredni dostęp do Usług. Wszelkie zachowania lub działania, które naszym zdaniem ograniczają innym użytkownikom dostęp do Usług, korzystanie z nich lub korzystanie z nich, są zabronione. Zgadzasz się korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

7. Prawa własności intelektualnej

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszelkie prawa, tytuły i udziały do ​​jakiejkolwiek własności intelektualnej, prawa własności lub innej wartości niematerialnej używanej, opracowanej, zawartej lub związanej z jakąkolwiek Usługą lub wykonywanej w związku z nią („Prawa własności Spółki”) są własnością Spółki lub jej licencjodawców, a użytkownik zgadza się nie rościć sobie żadnych udziałów ani tytułów do takich Praw własności Spółki. Firma udziela, a użytkownik niniejszym akceptuje osobistą, ograniczoną, niezbywalną, niewyłączną, odwołalną i nieprzenoszalną licencję oraz pozwolenie na pobieranie i korzystanie z Usług na przypisanym kompatybilnym telefonie komórkowym do wyłącznego, osobistego i niekomercyjnego użytku. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że nie możesz rozszerzać, wynajmować, pożyczać, dzierżawić, sprzedawać, dystrybuować, tworzyć ani generować Usług i/lub Własności Intelektualnej Firmy, chyba że uzyskałeś na to wyraźną pisemną zgodę Firmy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tytuł praw własności intelektualnej Spółki nie został na niego przeniesiony i że nie przyznano mu żadnych praw, wyraźnych ani dorozumianych, do Usług innych niż prawa wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Zgadzasz się, że wszystkie znaki towarowe wyświetlane w związku z Usługami są własnością Firmy lub odpowiednich właścicieli takich znaków i są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich. Jakiekolwiek użycie Znaków wyświetlanych w związku z Usługami bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki lub, w stosownych przypadkach, właścicieli Znaków jest surowo zabronione. Firma Triple Tonic B.V. ' jest znakiem towarowym firmy. Usługi można pobrać tylko raz i nie można ich przenosić, sprzedawać, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać, kopiować, modyfikować ani wykorzystywać w całości ani w części, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach. Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał wyłącznie z interfejsu dostarczonego przez Spółkę w celu uzyskania dostępu do Usług. W związku z tym zgadzasz się, że posiadacze praw, którzy udostępniają Spółce swoją muzykę lub inne treści do użytku w Usługach, są chronieni zabezpieczeniami niniejszej Umowy i mają prawo do egzekwowania warunków niniejszej Umowy, które bezpośrednio odnoszą się do ich treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Muzyki podlega warunkom użytkowania określonym poniżej. Nie możesz zezwalać osobom trzecim na kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, przesyłanie, dystrybucję lub używanie otrzymanej Muzyki poza wąskimi granicami prawa autorskiego. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę o każdym takim nieautoryzowanym użyciu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez Firmę i/lub jej licencjodawców.

8. Umowy dotyczące usług stron trzecich/transakcje z Reklamodawcami i/lub Sponsorami

Usługi mogą również obejmować dostęp do niezależnych usług stron trzecich; bezpośrednio lub za pośrednictwem łączy do witryn obsługiwanych przez takie osoby trzecie. Tam, gdzie jest to racjonalnie możliwe, Firma oznaczy Usługi jako Treści Osób Trzecich. Chociaż umowy na usługi świadczone przez strony trzecie są pod wspólną marką z Firmą i mogą zawierać znaki towarowe Firmy, są one zawierane bezpośrednio między Tobą a stroną trzecią. Nadal możemy korzystać z usług reklamodawców i reklamodawców, aby finansować koszty naszych usług. Jako warunek korzystania z tych Usług, wyrażasz zgodę na wyświetlanie reklam i innych promocji na naszej stronie internetowej oraz na wysyłanie reklam i promocji w związku z naszymi Usługami. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz próbować blokować ani w inny sposób ingerować w taką reklamę lub promocję. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na korzystanie z reklam w wiadomościach tekstowych bez Twojej wyraźnej zgody, więc powyższe może Cię nie dotyczyć. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez Twojej zgody. Włączenie jakiejkolwiek reklamy lub promocji do naszej Witryny lub Usług nie oznacza poparcia przez Firmę dla tych treści, produktu, usługi lub firmy.Staramy się zapewnić, że każda reklama lub promocja jest odpowiednia dla naszych użytkowników. Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. Firma nie jest częścią ani w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje związane z Usługami udostępnianymi za pośrednictwem takich stron trzecich ani za jakiekolwiek treści lub informacje prezentowane w związku z Usługami Osób Trzecich.

9. Ochrona danych i przetwarzanie danych

Przyjmujesz do wiadomości, że Firma gromadzi i przetwarza „Dane Osobowe” (czyli informacje, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub które nam przekazałeś, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, płeć, wiek, opinie, szacunki, wiedza, numer telefonu lub adres e-mail), „Dane Finansowe” (czyli numery kart kredytowych, dane konta bankowego lub hasła) lub „Dane Demograficzne i Użytkownika” (czyli informacje, które przekazujesz lub które zbieramy, które nie są Danymi Osobowymi ani Danymi Finansowymi, ale są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i obliczanie naszych Usług, takie jak dane dotyczące rozpoczęcia, zakończenia i zakresu korzystania z Usług), z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego paragrafu, w celu obsługi tej strony internetowej (łącznie zwane „Danymi Osobowymi”) oraz z zastrzeżeniem warunków zawartych w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków. Firma bardzo dba o prywatność swoich użytkowników; nadal musimy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcy usług bezprzewodowych lub dostawcy usług bramy, aby zapewnić pobieranie opłat. Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom władzy publicznej, w tym między innymi sądom i prokuraturze, jeśli chodzi o postępowanie sądowe lub zapobieganie przestępstwom. Dane osobowe gromadzone przez firmę mogą być przechowywane i przetwarzane w Holandii lub dowolnym innym kraju, w którym firma lub jej agenci mają swoje obiekty. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na takie przesyłanie danych osobowych poza swój kraj. Twoje dane osobowe zostaną usunięte nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu subskrypcji. Firma może przechowywać Twoje Dane Osobowe poza tym momentem, jeśli jest to wymagane przez prawo lub umowę. Firma będzie utrzymywać procedury zgodne z obowiązującym prawem, aby osoby fizyczne mogły uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz odpowiednio je poprawiać lub usuwać na żądanie pl@next-battle.com.

10. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Firma, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, dostawcy i agenci („Dostawcy”) zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Usług. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” „TAK JAK SĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Wszyscy Dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do Usług, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności i praw własności intelektualnej. Wszyscy dostawcy nie dają żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, terminowości i funkcjonalności usług. Dostawcy nie gwarantują, że Usługi spełnią Twoje wymagania ani że działanie Usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Żadna rada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Ciebie za pośrednictwem nas lub Usług, nie stanowi żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie. Nie wolno polegać na takich informacjach ani poradach. Rozumiesz i zgadzasz się, że pobierasz i/lub korzystasz z Usług, Treści, oprogramowania i stron internetowych według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego, telefonu komórkowego lub utratę danych w wyniku korzystania z Usług. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że cała odpowiedzialność Firmy wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie Twoje lub osoby trzeciej, ustawowe, słusznościowe lub inne, w odniesieniu do Usług związanych z niniejszą Umową i/lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy będą ograniczone wyłącznie do kwoty zapłaconej przez Ciebie za takie Usługi w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Z wyjątkiem jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie postanowienia są niedozwolone, Dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, spowodowane przez osoby trzecie lub wtórne szkody lub szkody karne (w tym szkody z tytułu utraty przychodów z działalności, przerwy w działalności, utraty informacji biznesowych itp.) wynikające z korzystania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z Usług, Treści, Oprogramowania i Witryny, nawet jeśli Firma poinformowała Cię o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli dany kraj zabrania wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności, o którym mowa poniżej, odpowiedzialność Firmy będzie ograniczona do zakresu dozwolonego w tym kraju.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zwolnić Firmę i jej rodziców, członków, spółki zależne, stowarzyszone, usługodawców, wykonawców, agentów, licencjodawców, urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności, pozwów, postępowań prawnych lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wszczętych przez osoby trzecie, wynikających z lub w związku z (a) korzystaniem przez Ciebie z Usług oraz (b) naruszeniem przez Ciebie obietnic i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach. Pokryjesz wszystkie koszty, odszkodowania i wydatki, w tym między innymi uzasadnione honoraria i koszty obsługi prawnej, nałożone na Spółkę lub w inny sposób poniesione w związku z takim pozwem, postępowaniem sądowym, zawiadomieniem, żądaniem lub innym postępowaniem.

12. Zakończenie i anulowanie usług; Prawo odstąpienia od umowy

Istnieją 3 sposoby zatrzymania usługi:

1: Za pośrednictwem adresu URL: Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z tego łącza: https://p.next-battle.com/at/unsub/ . Zostaną wydane niezwłocznie.

2: E-mailem: Możesz wysłać e-mail z numerem telefonu komórkowego, który należy napisać na adres pl@next-battle.com.

3: Przez infolinię: Klienci mogą skontaktować się z obsługą klienta pod numerem XXXXXX (0,00 zł/min.).

W pierwszym przypadku wypowiedzenie staje się skuteczne niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu. W drugim i trzecim przypadku anulowanie staje się skuteczne 48 godzin po otrzymaniu anulowania.

Zgadzasz się, że Firma może, według własnego uznania, zaprzestać korzystania z Usług oraz usuwać i usuwać wszelkie treści w ramach Usług w dowolnym momencie (1), jeśli Firma uważa, że ​​naruszyłeś jakąkolwiek literę lub ducha niniejszych Warunków; (2) jeśli nie zapłacisz rachunku dostawcy w terminie wskazanym na rachunku; (3) jeśli Firma jest do tego wyraźnie zobowiązana przez Dostawcę lub (4) jeśli jakiekolwiek prawo, regulacja, rozporządzenie lub działanie rządowe sprawia, że ​​całość lub część Usług jest niezgodna z prawem lub nieodpowiednia. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej w wyniku zakończenia Twojego dostępu do Usług. Jeśli z jakiegokolwiek powodu anulujesz konto użytkownika lub subskrypcję, Firma nie zwróci żadnych opłat uiszczonych do tego momentu, z wyjątkiem opłat wyraźnie wymienionych w postanowieniach niniejszych Warunków.

Klienci z Unii Europejskiej i niektórych innych krajów mają również ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia jej wejścia w życie (tzw. „okres anulowania”). Firma wydłużyła okres na odstąpienie od umowy do 14 dni roboczych, ale Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa natychmiast, jeśli w tym okresie uzyskałeś dostęp do naszych usług. Aby odstąpić od umowy w okresie do odstąpienia od umowy, wyślij nam swoje oświadczenie o odstąpieniu e-mailem na adres pl@next-battle.com lub pocztą na adres Triple Tonic B.V. , Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, Holandia. Musi ono wyraźnie zawierać imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Data stempla pocztowego musi mieścić się w okresie anulowania.

13. SPECJALNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs trwa od godziny 00:00:00 w dniu 01.01.2022 do godziny 00:00:00 w dniu 31.10.2023 (dalej „Czas trwania”).

14. Postanowienia różne

Aktualności i ogłoszenia. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszystkie zawiadomienia kierowane do Firmy muszą mieć formę pisemną i być przesyłane na następujący adres: Postbus Triple Tonic B.V. , Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, Holandia. Kiedy uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich lub wysyłasz wiadomość SMS, e-mail lub inną komunikację do Firmy, komunikujesz się z nami elektronicznie i jako taki wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej od Firmy. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarcza Ci Firma, spełniają wszelkie prawne lub umowne wymogi, aby takie zawiadomienia miały formę pisemną. Z wyjątkiem przypadków określonych w „Zakończenie i zakończenie świadczenia usług; Prawo do odstąpienia”, zawiadomienia wysłane pocztą zostaną uznane za otrzymane po upływie siedmiu dni, a zawiadomienia zamieszczone na stronie internetowej Spółki lub otrzymane pocztą elektroniczną lub SMS-em zostaną uznane za otrzymane w dniu powszednim następującym po ich wysłaniu lub wysłaniu. Cesja: Użytkownik nie może scedować ani przenieść Umowy ani swoich praw wynikających z Umowy. Firma ma prawo do cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią za pisemnym powiadomieniem, pod warunkiem, że taka cesja odbywa się na warunkach, które nie naruszają niniejszych Warunków. zmiany umowy. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie; zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej. Dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację zmienionych Warunków. Inne warunki, cała umowa. Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie wszelkich warunków Firmy lub osób trzecich dotyczących Usług, które mogą być publikowane w związku z takimi Usługami („Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług”). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Warunkami a Warunkami szczegółowymi, pierwszeństwo mają te ostatnie. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie inne warunki lub dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią całość Twojej umowy ze Spółką w odniesieniu do korzystania z Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, niniejsza Umowa nie ma na celu przyznania, przyznania jakichkolwiek praw lub środków zaradczych jakiejkolwiek osobie innej niż strony na mocy niniejszej Umowy. Klauzula rozdzielności. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem i jak najwierniej odzwierciedla pierwotny zamiar stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. zrzeczenie się. Brak dochodzenia lub obrony przez Firmę istniejących roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub w inny sposób nie stanowi zrzeczenia się takiego roszczenia lub obrony. Nagłówki w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację lub egzekwowanie prawne poniższych warunków. trwałość. Jeśli Umowa zostanie rozwiązana w sposób opisany poniżej, te sekcje niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy, pozostaną w mocy po takim wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Niniejsza Umowa oraz korzystanie z Witryny i Usług podlega interpretacji prawa kraju, w którym oferowane są Usługi. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.